Tawk.to là một phần mềm chát free khá nổi tiếng, Nó hỗ trợ trigger đa dạng và thông minh. Tuy nhiên không như zopim và một số phần mềm chat khác. Việc cài đặt theo dõi chuyển đổi trên nó lại phức tạp hơn.

Sau đây là cách cài đặt và theo dõi chuyển đổi chat của tawk.to thông qua google tag manager (GTM) và analytics (GA)
Cần chuẩn bị:
Tài khoản tawk.to
Google analytics (đã triển khai trên web)
Google tag manager (đã triển khai trên web)
Cài Đặt
Cài đặt mã của tawk.to đã được tùy chỉnh vào website thông qua GTM
Cài đặt theo dõi sự kiện chat online và gửi tin nhắn offline trên GA thông qua GTM
Cài đặt mục tiêu chat trên Ga và nhập vào google adwords nếu cần
Chi tiết cài đặt
Bước 1: Từ tài khoản tawk.to ta tìm thông tin id của mình

Chúng ta sẽ lưu địa chỉ url được đánh dấu này lại: vd https://embed.tawk.to/58e0f67ef7bbaa72709c3bcb/default
Bước 2: Trong GTM tạo một thẻ html tùy chỉnh hỗ trợ Hỗ trợ document.write với trình kích hoạt là All page (tất cả các trang)

Nội dung thẻ như sau:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<!--Start of Tawk.to Script-->
<script type="text/javascript">
var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date();
(function(){
var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0];
s1.async=true;
s1.src='https://embed.tawk.to/58e0f67ef7bbaa72709c3bcb/default';
s1.charset='UTF-8';
s1.setAttribute('crossorigin','*');
s0.parentNode.insertBefore(s1,s0);
})();
Tawk_API.onChatStarted = function(){
if(Tawk_API.isVisitorEngaged()){
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
dataLayer.push({'event': 'chat-started'});
}
};
Tawk_API.onOfflineSubmit = function(data){
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
dataLayer.push({'event': 'chat-offline'});
};
</script>
<!--End of Tawk.to Script-->
Lưu Ý: cần thay thế url trong tài khoản tawk.to tương ứng của bạn ở bước 1 thay vào: https://embed.tawk.to/58e0f67ef7bbaa72709c3bcb/default
Lưu Thẻ Lại
Trong trường hợp bạn đã cài sẵn tawk.to thì có thể thêm 1 thẻ html tùy chỉnh như sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<script>
Tawk_API.onChatStarted = function(){
if(Tawk_API.isVisitorEngaged()){
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
dataLayer.push({'event': 'chat-started'});
}
};

Tawk_API.onOfflineSubmit = function(data){
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
dataLayer.push({'event': 'chat-offline'});
};
</script>
Trình kích hoạt là “all page” nhé. Thay thế cho thẻ bên trên.
Thẻ này có tác dụng lắng nghe sự kiện chat và sự kiện điền form khi bạn offline đồng thời tạo sự kiện tùy chỉnh về Google Tag Manager.
b3: Trong GTM tạo 2 trình kích hoạt loại sự kiện tùy chỉnh
  • 1 trình kích hoạt tên và tên sự kiện là chat-started
  • 1 trình kích hoạt tên và tên sự kiện là chat-offline
2 trình kích hoạt này sẽ bắt sự kiện chat với nhận viên (khi họ online ) và gửi tin nhắn offline khi nhân viên không online) mà ta đã tạo ở bước 2.
Bước 4: Tạo 1 thẻ analytics dạng sự kiện 
Xuất bản những thay đỗi từ đầu tới giờ trên GTM
Bước 5: Tạo mục tiêu trong google analytics

Hoàn thành

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Top